1. TOEPASSELIJKHEID

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met onze onderneming onderworpen aan onderstaande algemene voorwaarden. De eventuele ongeldigheid of nietigheid van één van de bedingen, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bedingen. Nietige of ongeldige bedingen worden aangepast overeenkomstig de wil van de partijen op een manier dat ze rechtsgeldig uitwerking hebben.
De klant verklaart uitdrukkelijk deze bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. PRIJZEN

A. Onze prijzen zijn berekend in de munt van het land van de koper. Zij hebben enkel betrekking op goederen welke worden verzonden van het adres van onze maatschappelijke zetel of onze magazijnen.

B. De aangeduide prijzen zijn deze die vastgesteld werden op het ogenblik dat het contract tot stand kwam ingevolge de bestelbon of het verzenden van de orderbevestiging.

C. GEDES BVBA behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren bij gegronde redenen, waaronder tekenen van insolvabiliteit, procedure wet continuïteit Onderneming, …

3. LEVERING

A. De gegevens welke wij verschaffen nopens de leveringstermijn zijn steeds indicatief en houden geen resultaatsverbintenis in. Wij garanderen derhalve geen levering op een vastgestelde dag. In gevallen van vertraging en/of niet-levering door overmacht, zoals o.a. stakingen, brand, machinebreuk, oorlog, ongeval, … kan de klant van BVBA GEDES geen schadevergoeding eisen.

B. Onze firma behoudt zich tevens het recht voor de bestelling te annuleren voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.

C. Ingeval onze klant de door hem geplaatste bestelling annuleert, zal dit als een eenzijdige contractbreuk worden aanzien, op grond waarvan onze firma zal gerechtigd zijn van deze klant een vergoeding van 60 % van de waarde van de bestelling te eisen uit hoofde van geleden winstderving, onverminderd het recht van GEDES BVBA om bijkomende schade aan te tonen en te vorderen.

D. Na datum van bestelling, beschikt de klant over een termijn van maximaal 3 dagen om de bestelling te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden te annuleren. Bij wijziging van de bestelling na deze termijn, zal een bijkomende forfaitaire vergoeding van 50 euro worden aangerekend. Bij annulatie van de bestelling na voornoemde termijn, geldt de regeling zoals hierboven onder punt C werd uiteengezet.

E. Transportkosten : 7,5 EUR voor leveringen in België en 10 EUR voor leveringen in Nederland. Franco voor bestellingen vanaf 300 EUR.

4. BETALINGSVOORWAARDEN

A. GEDES BVBA behoudt zich het recht voor om voorschotfacturen op te maken. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst, zijn alle facturen contant, netto en zonder korting betaalbaar op de maatschappelijk zetel van de firma. Alle facturen zijn, zonder voorafgaande ingebrekestelling, betaalbaar ten laatste de 31ste dag na factuurdatum.

B. Ingeval een factuur op haar vervaldag geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de klant ertoe gehouden om boven de verschuldigde hoofdsom en zonder voorafgaande ingebrekestelling aan onze firma te betalen:

  • een rente berekend aan 1,5 % per begonnen maand, vanaf de vervaldag. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eventuele gerechtskosten.
  • een bedrag gelijk aan 10 % van de verschuldigd gebleven hoofdsom met een minimum van 50,00 euro

C. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de geleverde goederen eigendom blijven van GEDES BVBA tot de volledige betaling van de prijs, kosten en taksen door de klant. Worden de goederen toch verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende koopprijs in de plaats van de geleverde goederen. De risico’s van beschadiging of verdwijning zijn ten laste van de klant. Voorschotten blijven verworven om het verlies of de schade te compenseren.

D. Iedere vertraging in de betaling of niet-betaling van een factuur, om welke reden ook, doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle nog openstaande schuldvorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

E. Ingeval van wanbetaling houden wij ons het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen en het koopcontract te laten ontbinden lastens de klant.

5. KLACHTEN

A. Klachten betreffende onze facturen dienen bij aangetekend schrijven ingediend te worden op de maatschappelijke zetel van GEDES BVBA en dit binnen de 8 dagen na verzending van de factuur. Na deze termijn worden deze niet meer aanvaard.

B. Klachten van de koper verhinderen niet dat de factuur betaalbaar wordt op de vervaldag.

C. Indien de klant zichtbare gebreken (fouten/defecten) vaststelt aan de geleverde goederen, beschikt de klant over een termijn van 14 dagen om dit schriftelijke te melden aan GEDES BVBA en de goederen te retourneren. Indien, na controle door GEDES BVBA, de gemelde gebreken terecht werden bevonden, volgt er een financiële compensatie in de vorm van een creditnota. De retourneringskosten zijn ten laste van GEDES BVBA.

D. Niet-overeenstemming van het aantal stukken wordt door de klant binnen de 48 uren na levering gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht de goederen hieromtrent te hebben aanvaard.

6. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van GEDES BVBA is steeds beperkt tot het op haar kosten vervangen van de gebrekkige goederen, zonder enige verdere vergoeding verschuldigd te zijn. Bij onmogelijkheid tot vervanging is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot het maximum het bedrag van de factuur. Elke bewerking of wijziging aan de goederen uitgevoerd door de klant, heeft het automatisch verval van onze aansprakelijkheid tot gevolg.

7. BEVOEGDHEID

Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het arrondissement verbonden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper. Enkel het Belgische recht is van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale verkoop wordt uitgesloten.

8. PRIVACY BELEID (GDPR)

Door een bestelling te plaatsen bij GEDES BVBA gaat de klant uitdrukkelijk akkoord dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden gebruikt. GEDES BVBA verwerkt Uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetgeving en bewaart deze niet langer dan voor de hierna genoemde doelen noodzakelijk is. Voornoemde gegevens worden enkel aangewend voor afhandeling en levering van Uw aankoop, voor boekhouding (facturatie), verzending en contact. De klant heeft steeds het recht om zich bij GEDES BVBA te informeren inzake zijn persoonlijke gegevens, het recht op verwijdering, het recht op correctie, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens, reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie en het recht op herroeping van akkoordverklaring. BVBA GEDES neemt alle passende maatregelen tot bescherming van Uw gegevens. Enige vragen en/of klachten hieromtrent kunnen worden gericht aan GEDES via info@gedes.be.